blog de seguridad alimentaria

Traçabilitat

La traçabilitat com a capacitat per seguir la totalitat dels passos de producció, transformació i distribució d'un aliment, des d'un pinso fins a un animal destinat per a l'alimentació.

Al·lergens

La importància de la traçabilitat en l'alimentació ecològica

Publicat elDimecres, 20 de Gener de 2016perDelsys
Tags:trazabilidad alimentacion ecologica

 

Abans de passar a desenvolupar el concepte de traçabilitat, potser calgui puntualitzar quins tipus d'aliments són els anomenats aliments ecològics, també coneguts com aliments biològics o aliments orgànics. En efecte, no n'hi ha prou que tals aliments estiguin, més o menys, exempts de productes artificials, tòxics o nocius per a la salut, com ara pesticides, herbicides, nitrats i fosfats, en el cas de l'agricultura; o antibiòtics i hormones, en l'àmbit de la ramaderia. Han de passar per exhaustius controls de qualitat i traçabilitat que han de quedar reflectits en el seu etiquetatge final, el qual també ha de presentar el logotip característic dels productes ecològics, que, en l'actualitat, és la "eurofulla". Així doncs, perquè els aliments ecològics siguin considerats com a tals, han de complir les normes fixades per la Unió Europea en el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007. En aquestes normes, s'especifica que els organismes modificats genèticament, així com el tractament per radiacions ionitzants, estan prohibits en l'àmbit de la producció ecològica d'aliments.

 

 

 

Pel que fa a la producció de vegetals ecològics es refereix, aquesta ha de respectar la vida i fertilitat del sòl, a més d'emprar mètodes naturals per combatre les possibles plagues i emprar productes fitofarmacèutics i de neteja autoritzats per la Comissió Europea. Per la seva banda, les explotacions ramaderes tenen l'obligació de respectar l'entorn, medi ambient (en general) i benestar dels animals. A més, s'ha de fer especial atenció a les seves condicions de vida (alimentació, neteja, desinfecció, reproducció, prevenció de malalties, allotjament, etc.) i procurar la diversitat genètica de les diferents races. En definitiva, l'alimentació ecològica és l'aplicació d'una sèrie de mesures encaminades a produir de forma sostenible els aliments que demana la societat. El resultat és el ferm compromís adquirit pels productors i les autoritats per respectar al medi ambient i garantir la qualitat dels aliments, en pro de la salut del consumidor.

 

 

 

alimentació ecològica

 

 

El treball, en les societats contemporànies, està basat en el principi de millorament continuat i en la recerca de l'excel·lència. Totes les empreses lluiten, en el seu dia a dia, per oferir un valor afegit dins d'una legalitat que els afecta directament: estan sotmeses a exhaustius controls de l'Administració Pública i per proporcionar els estàndards de qualitat que se'ls exigeixen s'han de servir-se, necessàriament , de tècnics especialitzats encarregats d'implementar les normes que els vénen imposades "des de dalt".

 

 

 

 

En què consisteix la traçabilitat

 

 

Davant la urgent necessitat d'establir un sistema de control eficaç per a la producció, tractament, distribució i importació de productes alimentaris, després d'una sèrie d'alertes sanitàries en diferents països de la Unió Europea, la Comissió Europea va decretar una sèrie de mesures, recollides en el Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i Consell de 28 de gener de 2002 (entre les quals, es troba el sistema de traçabilitat). Aquest sistema recull la trajectòria que ha seguit un determinat producte, des dels seus inicis i fins a ser adquirit pel client. En conseqüència, es pot afirmar que la traçabilitat és una cosa així com l'historial d'un producte. Aquest historial és diferent, en funció del producte de què es tracti, ja que la traçabilitat d'un producte agrícola difereix de la d'un producte carni o un de pesquer. A més dels diferents tipus de carn, dels productes agrícoles i del peix, també compten amb un sistema de traçabilitat aliments tals com els ous, el menjar ràpid, els aliments amb denominació d'origen i els productes relatius a l'alimentació ecològica. Entre la informació que queda registrada gràcies a aquest sistema, es troben les diferents etapes de producció, distribució i importació, de manera que a través de la informació que aporta aquest historial és possible saber quins han estat els processos que ha seguit l'aliment i qui l'han manipulat en cada moment. S'aconsegueix, d'aquesta manera, identificar amb rapidesa i claredat aquella etapa en què s'hagin pogut incomplir les diferents normatives que recauen sobre la producció i manipulació d'aliments, la qual cosa és de vital importància a l'hora d'establir les causes i els responsables de les hipotètiques intoxicacions o els brots de contaminació. D'aquesta manera, la traçabilitat s'erigeix ​​com la millor eina, tant per al control dels aliments com per a fomentar la confiança dels consumidors en els productes que van a consumir.

 

 

 

 

 

Quin és el control de qualitat dels aliments ecològics

 

 

A causa de l'eclosió i l'auge de l'ecologia i respecte al medi ambient, potser hi hagi una certa percepció que no tot allò que diu ser ecològic realment ho és. Així doncs, precisament, per prevenir i combatre el possible recel per part del consumidor davant els productes ecològics, es va fer necessària la regulació efectiva de la producció d'aliments ecològics per part de la Unió Europea. D'aquesta manera, es va fixar una sèrie de criteris per estipular què és ecològic i què no ho és, així com també es van regular l'etiquetatge i les mesures de control perquè aquests productes complissin aquests criteris.

 

 

aliments ecològics

  

 

Pel que fa a les mesures de control, cal apuntar que, si bé és cert que a Espanya es va regular el control de la producció d'aliments ecològics el 1989, a través de l'aprovació del Reglament de la denominació genèrica "Agricultura Ecològica", hi ha assenyalar que va ser substituït pel Reglament (CEE) 2092/91. No obstant això, la producció d'aliments ecològics queda regulada, en l'actualitat, pel Reglament CE 834/2007, el qual va derogar, al seu torn, el Reglament (CEE) 2092/91. Són els Estats membres els encarregats de determinar la naturalesa i freqüència dels controls, d'acord amb una avaluació del risc d'infraccions. Són responsables de la supervisió d'aquests controls, fins i tot, havent delegat en altres organismes. Respecte a l'etiquetatge, s'estableix, des de 2010, l'obligació d'utilitzar el logotip comunitari que distingeix els productes d'alimentació ecològica, la indicació del lloc de procedència de les matèries primeres del producte i fer referència a l'organisme de control que ho certifica. A Espanya, tenint com a marc d'actuació el citat Reglament CE 834/2007, són les comunitats autònomes les que tenen assumides aquestes competències en matèria de control i certificació de la producció ecològica, per la qual cosa es fa imprescindible disposar d'un programari ERP per a un detallat seguiment de la normativa i la seva aplicació, en funció de cada comunitat autònoma. Aquesta aplicació estalvia temps a les empreses i evita les possibles sancions davant l'hipotètic incompliment de la normativa corresponent.

 

 

 

 

Com portar un correcte control de traçabilitat i qualitat en la producció de l'alimentació ecològica

 

 

Per a això, és primordial tenir sempre presents els reglaments que la Unió Europea fixa, com ara els ja esmentats Reglament (CE) 178/2002, que regula la traçabilitat dels productes; i el Reglament CE 834/2007, que estableix els controls dels productes ecològics. També cal comptar amb una actualització de les normatives específiques que els països i regions s'estipulin per a la comercialització d'aquests productes, ja que tenen dret a exigir uns estàndards que es considerin superiors als ja, de per si, exigents requisits europeus, a més de poder incloure un logotip específic de cada entitat de control ecològic. Per tant, cal comptar amb un programari que permeti dur a terme tots els controls que ha de complir l'empresa. No només mitjançant planificació, sinó també amb el registre de totes i cadascuna de les accions dutes a terme per l'execució, així com mitjançant el registre de les incidències observades i mesures preses per solucionar-les. Així mateix, es fa imprescindible comptar amb una bona eina de gestió empresarial, la qual cosa es coneix com ERP, que mantingui la base de dades de l'empresa actualitzada i faciliti el registre i seguiment de la recepció i l'enviament dels productes, amb estipulació de totes les característiques pertinents, per poder complir amb les exigències de la traçabilitat. Comptant amb aquest programari, l'empresa estalviarà temps i diners, ja que pot planificar de manera metòdica la presa de decisions, en funció de la planificació de la producció. En efecte, un bon ERP possibilita la definició de les característiques dels productes i clients, així com la previsió del consum de recursos i de la càrrega de treball. Totes aquestes funcionalitats asseguren una eficient optimització de les tasques productives de l'empresa.

programari alimentació

Per què fer servir un programari ERP com ADA Manager

Només un programari especialitzat en afrontar totes les vicissituds de la producció alimentària pot complir amb la seva comesa i ADA Manager és un ERP concebut exclusivament per garantir la seguretat de la indústria alimentària, de manera que és el programari que millor s'adapta a les dures exigències a què està sotmesa l'alimentació ecològica. Aquest programari atorga la tranquil·litat que dóna saber que no només s'estalvien temps i costos, sinó que també es compleix automàticament amb la normativa en matèria de traçabilitat, ja que és capaç de reconèixer els ingredients al·lèrgens i especificar en l'etiquetatge final. Gràcies a això, ADA Manager abasta totes les necessitats de les empreses que es dediquen a aquest sector i facilita, d'aquesta manera, processos tan importants com la traçabilitat dels productes, el compliment de les normatives vigents en cada moment i lloc, el coneixement detallat de proveïdors i clients, la previsió del consum de recursos, la previsió de la càrrega de treball i altres aspectes tan importants com la gestió centralitzada dels ingredients.

segueix-nos a les xarxes

i comparteix-ho amb els teus amics

posts destacats

LIMS

PorDelsysel01/10/2019

Traçabilitat

PorDelsysel24/09/2019
Imagen de seguimiento